Percona: tối ưu hoá cấu hình

P

Ở bài trước, chúng ta đã nói về cách cài đặt Percona trên CentOS/ AWS instance. Tiếp tục loạt bài về Percona, bài này chúng ta đi sâu hơn về cách tối ưu cấu hình Percona để đạt hiệu năng cao nhất với từng cấu hình của server

 

Step 1: Kiểm tra cấu hình hiện tại của Percona

Đăng nhập vào Percona server

# mysql -uroot -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 115377
Server version: 5.6.21-70.0 Percona Server (GPL), Release 70.0, Revision 688

Copyright (c) 2009-2014 Percona LLC and/or its affiliates
Copyright (c) 2000, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
  • Kiểm tra innodb_buffer_pool_size
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_buffer_pool_size';
+-------------------------+-----------+
| Variable_name           | Value     |
+-------------------------+-----------+
| innodb_buffer_pool_size | 134217728 |
+-------------------------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)

Đơn vị mặc định là byte, 134217728 bytes  = 128MB

Tagcloud

Posts