20 Templates Bootstrap cho Admin Dashboard miễn phí

2

Và bên cạnh những tính feature tuyệt vời, các giao diện này cũng rất đẹp mắt. Tất cả đều ở dưới đây:

CoreUI Bootstrap 4 Admin Template miễn phí

CoreUI Free grunt Bower Sass Bootstrap 4 Admin Template

Light Bootstrap Dashboard

Light Bootstrap Dashboard Free Admin Template

Material Dashboard – Bootstrap Material Design dành cho Admin

Material Dashboard Free Bootstrap Material Design Admin Free Admin Template

Laravel Admin Bootstrap Template 

Laravel Admin Bootstrap Template Free Admin Template

Material Design dành cho Bootstrap 4

Material Design for Bootstrap 4 (Vue version)

Bộ Flat UI dành cho BootFlat Admin Dashboard Open-Source 

Flat Bootflat Bootstrap UI Kit Free Admin Template

Startmin Admin Dashboard Template

Startmin Admin Dashboard Template Free Bootstrap Template

Paper Dashboard Bootstrap Admin Template

Paper Dashboard Bootstrap Admin Template HTML

Blocks – A Single-Page Widgetised Admin Template

Blocks free bootstrap admin theme backend template Single-Page Widget

AdminLTE – A Clean Admin Theme

AdminLTE bootstrap admin theme backend template

Gentelella Bootstrap Admin Template

Gentelella Bootstrap Admin Template HTML

Responsive Dashboard (AngularJS & Bootstrap)

Responsive Dashboard

Metis – Template Bootstrap Admin 

Metis bootstrap admin theme backend template

SB Admin v.2 – A Minimal Bootstrap Dashboard Theme

SB Admin 2 bootstrap admin theme backend template

TemplateVamp – Bootstrap Admin Theme

TemplateVamp bootstrap admin theme backend template

Clean Bootstrap Dashboard Theme

bootstrap admin theme backend template

Charisma Responsive Admin Template

Charisma bootstrap admin theme backend template

HTML5 Admin Template

HTML5 bootstrap admin theme backend template

Hierapolis – A Bold Bootstrap Admin Template

Hierapolis bootstrap admin theme backend template

Bootstrap Admin Theme

bootstrap admin theme backend template

Tagcloud

Posts