Cách clone (copy) 1 EC2 EBS-backed instance

C

Rất nhiều trường hợp chúng ta cần tạo ra 1 instance mới từ 1 instance có sẵn

  • Tạo ra 1 instance khác có sẵn nhằm nhiệm vụ backup nóng. Ví dụ như server A bị ngưng hoạt động, ta có thể lập tức chuyển qua dùng server B với cấu hình hoàn toàn tương tự
  • Tạo ra 1 instance mới đóng vai trò là production server từ server ổn định có sẵn

Các bước clone 1 insntace lần lượt là:  Từ EBS volume => tạo ra 1 Snapshot => tạo ra 1 AMI => từ AMI dựng lên EC2 instance

0. Chọn Instance mà mình muốn clone, sau đó note lại Kernel ID của instance đó

 

Note lại Kernel ID
Note lại Kernel ID

 

Tạo Snapshot

Từ cửa sổ AWS Management Console, chọn Volumes > chọn EBS Volume của instance mình muốn clone > Click chuột phải chọn Create Snapshot

Tạo 1 snapshot từ EBS volume
Tạo 1 snapshot từ EBS volume
  1. Từ snapshot tạo AMI

Click chọn Snapshots > sau đó chọn Create Image

Tạo AMI (Amazon Machine Image) từ Snapshot
Tạo AMI (Amazon Machine Image) từ Snapshot

 

Chi tiết tạo Image

– Điền Name

– Quan trọng nhất là chọn Kernel ID đúng với Kernel ID của Instance mà mình clone ra. Kernel ID đã note ở bước 1

Chi tiết tạo AMI
Chi tiết tạo AMI
  1. Tạo 1 instance mới từ AMI mới tạo

Chọn AMIS > chọn AMI mới tạo tương ứng rồi click Launch 

Tạo 1 Instance mới từ AMI
Tạo 1 Instance mới từ AMI

 

Chọn instance type tương ứng, sau đó nhấn Next

Chọn gói instance type tương ứng
Chọn gói instance type tương ứng

 

Chọn zone cho instance, sau đó nhấn next

Chọn khu vực cho instance

 

Chọn dung lượng ổ đĩa: đối với production server mà có nhiều người dùng, khuyến cáo để dung lượng tầm 120GB

Chon dung lượng ổ đĩa
Chon dung lượng ổ đĩa

 

Chọn name cho instance

Chọn name cho instance
Chọn name cho instance

 

 

Chọn Security Group: bước này có thể tạo mới 1 Security Group hoặc dùng 1 Security Group sẵn có

Chọn Security Group
Chọn Security Group

 

 

 

1 comment

Tagcloud

Posts