AuthorHậu Đỗ

Nói không với OT

N

“Nói không với Overtime”, nguyên tắc thứ 8 trong 12 nguyên tắc của Agile cũng đề cập đến vấn đề này Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. Rõ ràng, chúng ta cần một môi trường làm việc thoải mái và bền vững cho các thành viên, để họ có thể thực hiện “trường kỳ kháng chiến” chứ không...

Tagcloud

Posts