Cài đặt PostgreSQL + Nginx + PHP

PostgreSQL vẫn có những ưu điểm riêng so với MySQL, bài viết này giới thiệu cách cài đặt 1 server Centos/Amazon Linux chạy PostgreSQL và Nginx   Cập nhật hệ thống sudo yum update Cài đặt PostgreSQL sudo yum install…