Taghttpd

Cài đặt SSL cho server. Phần I: Apache server

C

Phải chắc chắn là đã backup httpd.conf trước khi sửa Cài đặt Self-signed SSL Self-signed SSL là SSL tự sinh, khi dùng sẽ có dấu hiện cảnh báo của trình duyệt. SSL dạng này chỉ nên dùng để test sản phẩm. Tạo key file Chạy lệnh: openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout ssl.key -out ssl.crt Khi chạy lệnh sẽ có các trường cần điền sau: Ví dụ Country Name (2 letter code) [XX]:VN...

Tagcloud

Posts