Taginstance

Cách clone (copy) 1 EC2 EBS-backed instance

C

Rất nhiều trường hợp chúng ta cần tạo ra 1 instance mới từ 1 instance có sẵn Tạo ra 1 instance khác có sẵn nhằm nhiệm vụ backup nóng. Ví dụ như server A bị ngưng hoạt động, ta có thể lập tức chuyển qua dùng server B với cấu hình hoàn toàn tương tự Tạo ra 1 instance mới đóng vai trò là production server từ server ổn định có sẵn Các bước clone 1 insntace lần lượt là:  Từ EBS volume => tạo ra 1...

Tagcloud

Posts