Tagspec

[HOWTO]Linux: tìm hiểu cấu hình hệ thống thông qua CLI

[

Why? Đôi khi ta gặp trường hợp sử dụng 1 server hoặc 1 PC nào đó mà không biết cấu hình, thông tin phần cứng của nó.  Dưới đây là 1 số câu lệnh thông dụng để tìm hiểu thông tin hệ thống   How? Gõ 1 số lệnh sau CPU #cat /proc/cpuinfo processor    : 0 vendor_id    : GenuineIntel cpu family    : 6 model        : 45 model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz stepping    : 6...

Tagcloud

Posts