Tagtriển khai

Quy trình triển khai dự án bằng Git

Q

Lưu ý cần backup Database trước khi thay đổi bất kỳ điều gì với Database Có nhiều cách để đưa source code lên remote server: FTP, SCP.. Cách triển khai bằng cách upload file trực tiếp lên server có ưu điểm là tiện lợi, nhanh gọn nhưng khó khăn nếu như cần rollback lại (lỗi, hoặc trả về 1 tính năng cũ) và tiềm...

Tagcloud

Posts